Privatlivspolitik for Varde Mandskor
 
Version 1, 13-08-2018
 
Varde Mandskors dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Varde Mandskor er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Henrik Bay Adresse: Højbjergvej 15, 6800 Varde Telefonnr.: 3092 3062 Mail: hby@energinet.dk Website: vardemandskor.dk
 
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt: • Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig • Behandling efter lovkrav, evt. behandling med samtykke.
 
Formålene: Formål med behandling af medlemsoplysninger: • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning • Opfyldelse af lovkrav • Administration af din relation til os
 
Formål med behandling af oplysninger på instruktører, korledere, frivillige etc.: • Håndtering af instruktørernes, korledernes og de frivilliges hverv og pligter i foreningen • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser • Opfyldelse af lovkrav • Administration af din relation til os
 
 Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: Medlemsoplysninger: o Almindelige personoplysninger - Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse … o bankkontonummer
 
 Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i visse tilfælde kan der være andre kilder: • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn til instruktører og korledere m.v

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede