Vedtægter for Varde Mandskor

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Varde Mandskor". Koret har sin oprindelse i Varde Sangforening, der stiftedes den 21. november 1906. Fra ca. 1920 blev koret et rent mandskor under navnet Varde Sangforening’s Mandskor. Foreningen har hjemsted i Varde Kommune. Formålet med Varde Mandskor er at samle en skare af musik- og sangglade personer, som ønsker at synge korsang.

§ 2. Medlemskab
Alle kan blive medlem af Varde Mandskor. Eneste kriterier for medlemskab er glæden ved at synge og være sammen med andre. Nodekendskab er ingen nødvendighed. - Intet medlem der står i restance i mere end 2 måneder kan deltage i korets aktiviteter – herunder generalforsamlingen.

§3. Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun fremmødte medlemmer af koret har stemmeret. Kun ved skriftligt tilsagn kan et ikke tilstedeværende medlem opstilles. Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2: På dagsorden ved generalforsamlingen skal følgende punkter medtages:

  1. Valg af mødedirigent og 2 stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse, bilagkontrollører samt suppleanter (§ 4 stk. 2)
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt                                                                      

Andre punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes om punkter, der er på dagsordenen ved generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger indføres i en protokol. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 4: Der foretages skriftlig afstemning, såfremt blot ét medlem ønsker det. Hver person stemmer på én person pr. ledig post. Den der har fået flest stemmer er valgt osv. Herunder kommer suppleanterne, som er med i den skriftlige afstemning, 2. flest stemmer, 3. flest stemmer osv. -Ved stemmelighed er der lodtrækning.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes, når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af medlemmerne af koret finder det påkrævet.

Stk. 6: Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde. Alle sager afgøres af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til alle ændringer i vedtægterne en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§4. Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der vælges 5 aktive medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det ene år (lige årstal) vælges 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt en bilagskontrollør og det andet år (ulige årstal) vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt en bilagskontrollør. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for ét år ad gangen.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær samt en PR-mand.

Stk. 4: Bestyrelsesmøde holdes, når formand eller bestyrelsesmedlemmer finder det formålstjenligt.

Stk. 5: Formandens stemme er udslagsgivende ved eventuel stemmelighed.

Stk. 6: Sekretæren fører protokol over det passerede på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 7: Tegningsregler: Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved én af disse med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren er bemyndiget til at forestå klubbens daglige drift med brug af netbank eller anden digital betalingsform.

§5. Regnskab 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december. Regnskabet afsluttes og revideres af bilagskontrollørerne inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen giver kassereren en orientering om regnskabet siden årsafslutningen.

§6. Retningslinje ændringer, foreningens ophør
Stk. 1: Ændringer af retningslinjer eller bestemmelse om foreningens ophør kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling, der er lovlig indvarslet.

Stk. 2: Ved en opløsning af foreningen bestemmer bestyrelsen, hvordan eventuelle midler skal anvendes til alment kulturelle formål.

Godkendt på generalforsamlingen den 22. februar 2016.

 

 

 

 

 

 

Henrik Bay              Edvard Bruun              Per Lauridsen             Anders Dal Pedersen            Peder Øllgaar

Del siden